חוקרים 2007

ד"ר זהבית גרוס (ביה"ס לחינוך אוניברסיטת בר-אילן) ד"ר גל לוי (המחלקה ללימודי דמוקרטיה האוניברסיטה הפתוחה) וד"ר הללי פינסון (החוג לחינוך אוניברסיטת חיפה )

הקול האחר של הקונפליקט: סוציאליזציה לקונפליקט הישראלי-פלסטיני בחברה שסועה - היבטים תיאורטיים ופרקטיים


מטרת המחקר לבחון את האופן שבו בתי הספר השונים בישראל מתארים, מפרשים ומסבירים את הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, וכיצד שיח חינוכי זה מתורגם לפרקטיקות חינוכיות-לימודיות. המחקר יבחן מה חושבים מנהלים, מורים, תלמידים והורים על הקונפליקט, ובמיוחד כיצד בית הספר מציג ומתמודד איתו. בחינה זו תאפשר לחשוף ולהציג תובנות חדשות אודות ההנחות, האמונות, הערכים והעמדות המהווים השראה מרכזית ללמידה והוראה של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, בין כתלי בתי הספר. באמצעות ניתוח השיח החינוכי הזה, ברצוננו ליצור טיפולוגיה קונספטואלית רב-ממדית של תיאוריה ופרקטיקה חינוכית, אשר תבהיר את הממד הפוליטי של תפיסת הקונפליקט בבתי הספר. טיפולוגיה זו תהווה כלי אנליטי קונספטואלי חשוב למחקרי המשך של שיחים ופרקטיקות חינוכיות ביחס לקונפליקט הישראלי-פלסטיני ולעיצובן של תוכניות התערבות חדשות במגזרי החינוך השונים.

 

ד"ר אירית בק (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה )

פרדוקס האחדות האפריקנית: התערבות האיחוד האפריקני במשבר דארפור, 2003 - 2006

בשנת 2003 התקבלה החלטה באיחוד האפריקני (African Union–AU) להתערב באופן ישיר במשבר שהתרחש בחבל דארפור שבסודאן. לראשונה מאז עצמאותה של אפריקה, קיבל ארגון כלל-יבשתי החלטה להתערב באופן ישיר בסכסוך פנים-מדינתי, כולל שליחת כוח צבאי של כ-7000 חיילים לשטח. המחקר המוצע יבחן וינתח מגמות של שינוי בתפיסות האחדות האפריקנית ביחס למשברים פנים-מדינתיים המתחוללים ביבשת וינסה להעריך את מידת האפקטיביות שלהן. בחינת ההקשר ההיסטורי של התערבות המוסדות היבשתיים והאזוריים של האחדות האפריקנית במשברים קודמים תשמש כלי לניתוח מגמות של שינוי והמשכיות במקרה הנוכחי. בנוסף, ניתוח זה ישמש מקרה מבחן לבחינת יחסי הגומלין בין התערבות כוחות בינלאומיים לבין כוחות של היבשת במקרים של קונפליקטים פנים-מדינתיים.