הזוכים במלגות 2008

עבודות דוקטורט

רינת ארביב-אברומוביץ, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

טקסים לאומיים בישראל בצלו של סכסוך- עיצוב ושינוי מסרים לאורך השנים 1948-2006

בהנחה שלטקסים רשמיים נודעת חשיבות רבה ומעמד מיוחד, כערוץ חברתי-לאומי הפונה לציבור הרחב, תבחן עבודת המחקר הנוכחית מה הם תכני החיברות המועברים בהם. תרומתה העיקרית היא בהתייחסות לאופן בו מסרים מסויימים, שהופצו בטקסים ממלכתיים, שימשו סוכן להשתתפות בסכסוך היהודי-ערבי ובתשומת הלב להשתנותם ולמשמעות השינוי. עבודת המחקר תתאר ותפרש מסרים אלו כביטוי לעמדה הממסדית.
מרכז תשומת הלב תופנה לאתוס הסכסוך, כפי שמעוצב ומיוצג בטקסים לאורך השנים ובהקשר לאירועים מכריעים, המעוררים שינוי ברפרטואר הפסיכולוגי של החברה.

שירי טל-לנדמן, התוכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, האוניברסיטה העברית

ערכים מוגנים בסכסוכים מתמשכים: המקרה הישראלי בסכסוך הישראלי-פלסטיני

המחקר מציע פרספקטיבה חדשנית לחקר ההתנגדות לפשרה בסוגיות הליבה בסכסוך הישראלי-פלסטיני (סוגיית ירושלים, גבולות הקבע, ושאלת הפליטים), בהתבסס על מושג הערך המוגן. מושג זה משמש במחקר הפסיכולוגי והסוציולוגי לתיאור ערכים הנתפסים על ידי חברי קבוצה חברתית כלשהי כמוגנים מפני כל פשרה או חליפין (קרי, כטאבו). בשונה מהגישות המרכזיות בחקר סכסוכים ויישובם, המניחות כי שחקנים בסכסוך מונעים על ידי תהליכי קבלת-החלטות תועלתניים, ההשערה העומדת בבסיס מחקר זה היא כי תהליכי שיפוט והערכה לגבי הצעות לפשרה ב ערכים מוגנים הינם בלתי-אינסטרומנטאליים, ומונעים על ידי מחויבות ערכית-מוסרית. לכן הערכים המוגנים מציבים חסמים פסיכולוגיים ייחודיים בפני יישוב הסכסוך. המחקר מציע מסגרת תיאורטית שיטתית לתיאור המאפיינים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים הקשורים בהתנגדות להצעות פשרה הנוגעות לערכים המוגנים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובוחן אותה בחינה אמפירית. בעקבות הממצאים, יפותח דיון באשר לתנאים הנדרשים בכדי לקדם פתרון של פשרה בסוגיות הנתפסות כטאבו, בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובסכסוכים מתמשכים בכלל.